ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

АКРЕДИТАЦИЈА

Дом здравља Алексинац је акредитована здравствена установа од 2013. године 

ДЕФИНИЦИЈА

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно грани медицине. (Закон о здравственој заштити, 2005, члан 213.)

Постоји све већи захтев за спољашњом, независном проценом успешности пружања здравствених услуга насупрот формално утврђеном скупу националних стандарда.
Акредитација је најстарији и најпознатији облик спољашње процене здравствених услуга широм света. Акредитациони процес примењује стандарде изврсности, самопроцене и вештине здравствених професионалаца обучених и ангажованих у оквиру тимова за проверу.

Акредитација помаже организацијама здравствене заштите да открију сопствене предности и могућности напретка, а уједно и да боље разумеју циљеве и сложеност свог пословања. Када то увиде, организације могу да се посвете краткорочним и дугорочним плановима за побољшање резултата рада и почну са коришћењем расположивих ресурса на најефикаснији могући начин.

Акредитација обухвата самопроцену од стране здравствене установе ради евалуације нивоа њихове ефикасности у односу на постављене стандарде. Спољашњи тим за проверу, састављен од стручњака, врши процену рада здравствене установе. Процес акредитације је конципиран тако да обезбеди оквир који ће омогућити здравственим установама да дефинишу и имплементирају потребне промене и направе приоритете за континуирано унапређење сопствених услуга.

Циљеви здравствене установе у вези са акредитационим процесом

Циљ Дома здравља Алексинац је да истражује и открива узроке и појаве ширења oбољења и повреда, као и начине и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног oткривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и самим тим спречавање инвалидности.

Мисија 2012-2016.

Дом здравља Алексинац је установа која пружа здравствене услуге примарне здравствене заштите становништву Општине Алексинац у којој су корисници и њихови здравствени проблеми центар рада нашег стручног кадра. Као успешни носиоци рада унапређујемо здравље свих наших суграђана пружањем квалитетних здравствених услуга, уз континуирано унапређење превенције и раног откривања болести.

Мисијa 2016-2020.

Дом здравља је здравствена установа на нивоу примарне здравствене заштите чија је основна улога унапређење, очување здравља и лечење корисника здравствене заштите кроз пружање услуга базираних на савременим медицинским достигнућима примењених у оквиру властитих и економских могућности заједнице.

Визија 2012-2016.

Дом здравља Алексинац ће бити респектабилна и поуздана здравствена установа чије услуге ће користити грађани пуни поверења у знање, професионалне компетенције здравствених професионалаца. Дом здравља Алексинац постаће место у коме ће се константно унапређивати превенција, а болести успешно дијагностиковати, лечити и излечити уз стално унапређење квалитета здравствених услуга и задовољства корисника.

Визија 2016-2020.

Дом здравља Алексинац ће створити окружење у којем ће се неговати беспрекорност у раду, професионални развој свих запослених, тимски рад и људскост у односима. Дом здравља моћи ће да одговори на све потребе пацијената и да потврди своју улогу респектабилног партнера у систему здравствене заштите који значајно доприноси очувању здравља становништва и напретку целе заједнице, кроз стално унапређење квалитета здравствених услуга и задовољства корисника и запослених.

Стратешки план (сажети преглед) 2012-2016.

 

 1. Унапређење здравља становника Општине Алексинац и унапређење превентивних здравствених услуга и побољшање здравственог стања становништва.
 2. Промоција здравих стилова живота са смањењем неадекватних понашања од 7% до 10% за пет година.
 3. Побољшање квалитета и ефикасности рада.
 4. Развој нових начина плаћања, као и развој ресурса Дома здравља Алексинац.
 5. Посебно уважавање осетљивих популационих група, као и већа пажња и брига о здравој животној средини Општине Алексинац.

Дом здравља Алексинац је акредитована установа од 2013. године. Уговор о акредитацији број А-111-02 је потписан дана 12.07.2012. године. Потребан материјал и усмене инструкције за процес самооцењивања је испоручен здравственој установи 01.11.2012. године. Акредитацијска посета спољашњих оцењивача је почела 06.10.2013. године и трајала је три дана. У процес спољашњег оцењивања су била укључена четири спољашња оцењивача. Након завршетка акредитацијске посете спољашњи оцењивачи су доставили извештај о спољашњем оцењивању дана 22.10.2013. године под бројем А-111-06.

Оцењивањем су обухваћени следећи сетови стандарда:

 1. Тим за здравствени заштиту одраслог становништва
 2. Тим за здравствену заштиту жена
 3. Тим за здравствену заштиту деце и школске деце
 4. Тим за поливалентну патронажу
 5. Тим за животну средину
 6. Тим за људске ресурсе
 7. Тим за управљање информацијама
 8. Тим за руковођење
 9. Тим за стандарде управљања

Стратешки план 2016-2020.

Стратешки план за период од 2016-2020. можете погледати ОВДЕ.

План рада и развоја за 2016. годину

План рада и развоја – Оперативни план, за 2016. годину можете погледати ОВДЕ.

План рада и развоја за 2017. годину

План рада и развоја – Оперативни план, за 2017. годину можете погледати ОВДЕ.

План рада и развоја за 2018. годину 

План рада и развоја – Оперативни план, за 2018. годину можете погледати ОВДЕ.

ДОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ О АКРЕДИТАЦИЈИ, 23. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

На свечаном скупу који је 23. децембра 2013. године одржан у Клубу посланика у Београду, додељени су сертификати о акредитацији домовима здравља у којима је у оквиру пројекта Министарства здравља Републике Србије и Светске банке „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“- DILS спроведен поступак спољашњег оцењивања у периоду септембар – децембар 2013. године.

Министарка здравља, проф. Славица Ђукић Дејановић, предстваницима домова здравља је уручила сертификате о акредитацији. Сертификати су уручени представницима 37 домова здравља: ДЗ Јагодина, ДЗ Куршумлија, ДЗ Сремска Митровица, ДЗ Палилула, ДЗ Смедеревска Паланка, ДЗ Алексинац, ДЗ Петровац на Млави, ДЗ Нова Варош, ДЗ Бољевац, ДЗ Крушевац, ДЗ Пријепоље, ДЗ Мајданпек, ДЗ Богатић, ДЗ Бела Црква, ДЗ Ражањ, ДЗ Пожаревац, ДЗ Гаџин Хан, ДЗ Бајина Башта, ДЗ Брус, ДЗ Лапово, ДЗ Панчево, Завод за здравствену заштиту студената, ДЗ Чукарца, ДЗ Бачки Петровац, ДЗ Рача, ДЗ Мали Зворник, ДЗ Лозница, ДЗ Мерошина, ДЗ Ћуприја, ДЗ Нови Пазар, ДЗ Прибој, ДЗ Врњачка Бања, ДЗ Медвеђа, ДЗ Житиште, ДЗ Вршац, ДЗ Жагубица, ДЗ Књажевац, ДЗ Аранђеловац. Поред наведених домова здравља сертификат је уручен и Заводу за здравствену заштиту студената Београд, који је такође успешно завршио поступак акредитације у оквиру пројекта. Овом приликом сертификат је уручен и Заводу за биоциде и медицинску екологију, који је самоиницијативно ушао у поступак акредитације и остварио најбоље резулатате.

Поред министарке  свечаној додели сертификата присуствовали су и државни секретар проф. др Берислав Векић и помоћници прим. др Зоран Ковачевић и др Небојша Јокић.

Од укупно 37 домова здравља, три су добила акредитацију на 7 година, 31 установа на 3 године и 4 установе је добило акредитацију на годину дана.

Присутним званицама обратили су се  директорка Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, др Снежана Манић, представници пројекта “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу”- DILS и директори домова здравља Нова Варош и Крушевац, који су приказали резултате остварене током поступка самооцењивања установа и истакли важност акредитације у погледу подизања свести о значају унапређења квалитета рада запослених и безбедности пацијента.

1 2 3 4 5 6

СПИСАК ПРОЦЕДУРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ 

ТИМ БРОЈ 1

ТИМ ЗА РУКОВОЂЕЊЕ

 

 1. Процедура за управљање и руковођење бр. 11.5-4
 2. Процедура за израду плана здравствених услуга из обавезног здравственог

осигурања 1.7-2

 1. Процедура за потребе усклађености постојећих ресурса  са потребама корисника услуга бр. 11.1-4
 2. Процедура за праћење и коришћење свих ресурса бр. 11.2-4
 3. Процедура за организацују и спровођење КМЕ бр. 6.27-3
 4. Процедура за поправке и превентивно одржавање опреме бр.11.3-3
 5. Процедура за управљање ризиком бр.11.4-4
 6. Процедура о нежељеним догађајима бр.1.1-3
 7. Процедура за пријављивање повреде на раду бр 1.2-3
 8. Процедура за поступање у случају пожара бр. 1.3-3
 9. Процедура за безбедно руковање наркотицима бр.6.22-3
 10. Процедура извођења медицинских интервенција бр. 6.25-4
 11. Процедура за спровођење обука из области безбедности и здравља на раду бр. 1.6-3
 12. Процедура за адекватно складиштење и издављање лекова и медицинских средстава  у магацину за медицинско снабдевање лекова и санитетско потрошног материјала  бр. 1.10
 13. Процедура за пријем, разматрање и решавање примедби и жалби пацијената бр.11.6-4
 14. Процедура за набавку и задужење личне заштитне опреме бр. 1.8-2
 15. Процедура за израду процедура бр. 1.4-2
 16. Процедура за набавку и руковање апаратима и уређајима бр.1.5-3
 17. Процедура за требовање лекова санитетско потрошног материјала бр.6.20-3
 18. Процедура за ефикасан систем набавке лекова и медицинских средстава бр.1.11
 19. Процедура за евалуацију стања и потрошња лекова бр. 1.9
 20. Процедура за сакупљање и отпис фармацеутског отпада 1.8-2
 21. Процедура за извештавање и нежељеним реакцијама на лек бр. 6.10-3
 22. Процедура давања парентералне терапије бр.6.24-4
 23. Процедура о здравствено васпитном раду бр.6.32-3
 24. Процедура за чувања вакцину бр.6.37

 

 

 

 

Списак процедура Тим за управљање број 2

 1. Процедура којом чланови Управног одбора који нисз запослени у установи информишу остале и запослене о захтевима који се постављају према установи бр. 2.1
 2. Процедура за информисање Управног одбора о важним питањима бр. 2.2
 3. Процедура за оцењивање резултата Управног одбора бр. 12.3-3
 4. Процедура о начину извештавања Управног одбора 12.2-3
 5. Процедура и критеријуми за усмеравање и оцену рада директора од стране Управног одбора 12.1-3

 

ТИМ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

СПИСАК ПРОЦЕДУРА

 1. Процедура за неометан рад установе у случају губитка лиценце неког стручног лица бр. 10.1-4
 2. Процедура запошљавања број 10.2-4
 3. Процедура која се односи на поновно разматрање стручности запослених који не подлежу лиценцирању број 3.1-2
 4. Процедура за неометан рад установе у случају прекида рада стручних лица која не подлежу процесу лиценцирања број 3.2-2
 5. Процедура за оцењивање резултата рада свих запослених  број 3.3 -3
 6. Процедура о избору кандитата по интерном огласу за специјализације број 3.4-2
 7. Процедура за едукацију новозапослених број 3.5-2
 8. Процедура за избор лица које управља и које је одговорно за рад службе са наведеним критеријумима број 10.3-2
 9. Процедура мере за одржавања радне дисциплине број 3.6-2

 Тим за управљање информацијама

Број  4

 1. Процедура за пријављивање и отклањање застоја у раду информационог система 4.1-3

2.Процедура за пријављивање и отклањање кварова на опреми за рад и инсталације рачунарског система 4.2-2

 1. Процедура за прикупљање, обраду, анализу и достављање електронске фактуре 4.3-3
 2. Процедура за рад са електронским здравственим картоном 4.4-3
 3. Процедура за рад са информационим системом 4.5-3
 4. Процедура о начину приступа и увида у медицинску докумнтацију 4.6-3

7.Процедура о преносу и достави здравственог картона и медицинске документације 4.7-3

 1. Процедура о пружању информација о здравственом стању пацијената 4.8-3

9.Процедура за пријем и отпрему поште бр 4.9-3

 1. Процедура за заказивање прегледа електронским путем 4.10
 2. Процедура воћења здравствене документације 4.11
 3. Процедура о информацијама од јавног значаја за Дом здравља 4.12
 4. Процедура рада на архиви бр. 4.13

ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

SPISAK PROCEDURA U DEČIJOJ SLUŽBI

 1. procedura o načinu sprovođenja sistematskih i ciljanih pregleda 7
 2. procedura o načinu pozivanja na sistematski pregled 5
 3. procedura vakcinacije dece na terenu 1-2
 4. procedura za neodazivanje na vakcinaciju2-2
 5. procedura za vakcinaciju dece romske populacije i dece sa specijalnim potrebama-saradnja sa medijatorom 3-2
 6. procedura za vakcinaciju dece na zahtev roditelja 4-2
 7. procedura otvaranja kartona vakcinacije 10-2
 8. procedura o načinu pozivanja pacijenata na sistematske i ciljane preglede 8
 9. procedura za pozivanje za imunizaciju na terenu i u ustanovi 11-2

10.procedura za hitna stanja 5.23

11.procedura za zakazivanje preventivnih pregleda 5.21

12.procedura o završetku posete lekaru i /ili priprema za upućivanje u druge zdravstvene ustanove 5.12-2

13.procedura o proceni zdravstvenog stanja pacijenta i plan lečenja 5.13

14.procedura za popunjavanje naloga za ampuliranu terapiju 5.14

15.procedura izvođenja medicinske intervencije 5.15-2

16.procedura za primanje inhalacione terapije 5.16

17.procedura za čuvanje vakcina 5.17-2

18.procedura za izdavanje recepata narkotika 5.22-2

19.procedura o konsultativnim pregledima lekara drugih specijalnosti (očno,ušno,laboratorija ) 5.18

20.procedura o dvosmernoj komunikaciji sa dečijim odeljenjem matične ustanove 5.19

21.procedura za transport javnim prevozom (autobusom) 5.20

REVIDIRANA PROCEDURA

 1. procedura o načinu sprovođenja skrining pregleda za rano otkrivanje deformiteta kukova 9-2

NOVE PROCEDURE

 1. procedura za zakazivanje pregleda pacijenata 24
 2. procedura za prijem i trijažu pacijenata 25
 3. procedura za slučaj kada pacijent odbija predloženu medicinsku meru 26
 4. procedura kod anafilaktičkog šoka 27
 5. procedura o načinu izbora i promene izabranog lekara 28
 6. procedura o prigovoru pacijenta 29
 7. procedura za vođenje zdravstvenog kartona 30

 

 

ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Служба за здравствену заштиту одраслих

 

 

Број процедуре

 

 

 

Назив процедуре

 

 

6.3-2

Процедура о начину спровођења скрининг програм за рано откривање карцинома дебелог црева
6.4.-3 Процедура за пријем и тријажу пацијената
6.5.-3 Процедура за хитна стања
6.6.-2 Процедура за заказивање пацијената
6.7.-2 Процедура првог и поновног прегледа
6.8.-3 Процедура за вођење здравственог картона
6.9. Процедура о пријави нежељеног догађаја
6.10.-3 Процедура за откривање и пријављивање нежељених реакција на лек
 

 

6.11.

Процедура о интерној комуникацији служби у оквиру Дома здравља
 

 

6.12.-2

Процедура о двосмерној комуникацији Дома здравља и других здравствених установа
6.13. Процедура за транспорт
6.14.-2 Процедура о начину избора и промене изабраног лекара
    

 

6.15.-2

Процедура о начину спровођења и позивања пацијената на превентивне прегледе одраслих
 

 

6.16.-2

Процедура о начину спровођења скрининга за рано откривање кардиоваскуларног ризика
 

 

6.17.-2

Процедура о начину спровођења скрининга за рано откривање дијабетеса мелитуса типа 2
6.18.-3 Процедура о начину спровођења скрининга за рано откривање депресије
6.19. Процедура код анафилактичког шока
6.20.-3 Процедура за требовање лекова и санитетско потрошног материјала
6.21.-2 Процедура за адекватно складиштење и издавање лекова
6.22.-3 Процедура за безбедно руковање наркотицима
 

 

6.23.

Процедура за адекватну припрему и руковање интравенозним растворима
6.24.-4 Процедура давања парентералне терапије
6.25.-4 Процедура извођења медицинских интервенција
6.26.-2 Процедура пријављивања и отклањања кварова
 

 

6.27.-3

Процедура за организовање и спровођење континуиране медицинске документације
 

 

6.28.-2

Процедура о начину спровођења имунизације против тетануса одраслог становништва
 

 

6.29.

Процедура о начину спровођења имунизације против грипа одраслог становништа
6.30. Процедура о начину пријаве акутних заразних болести
6.31. Процедура о начину пријаве хроничних незаразних болести
6.32.-3  Процедура о начину спровођења здравствено васпитног рада
6.33.-2 Процедура за случај да пацијент одбија предложену медицинску меру
6.35.-2 Процедура за кућно лечење
6.36. Процедура за одређивање гликемије
6.37. Процедура за чување вакцина
6.38. Процедура o раду саветовалишта за дијабетес

 

ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

 • Процедура за заказивање прегледа у служби за здравствену заштиту жена 1
 • Процедура за позивање жена на систематски преглед 2
 • Процедура о начину спровођења систематских скрининг прегледа 3
 • Процедура о начину спровођења скриниг програма за рано откривање карцинома дојке 4
 • Процедура о пријему и тријажи пацијенткиња у служби за здравствену заштиту жена 5
 • Процедура за пријем хитних стања у служби за здравствену заштиту жена 6
 • Процедура лечења 7
 • Процедура првог и поновног прегледа 8

Нове процедуре – 2016. год.

 • Процедура за поступање у случају сумње на злостављање – насиље у породици 9
 • Процедура о спровођењу превентивних прегледа у вези са планирањем породице 10
 • Процедура узимања и бојења брисева 11
 • Процедура за рад ултразвучних прегледа 12

 

 

ТИМ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

3.24 – 3      ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДОВНО ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ СПРОВОЂЕЊА

ХИГИЈЕНЕ РУКУ

6.28 – 2    ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ИМУНИЗАЦИЈЕ ПРОТИВ ТЕТАНУСА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

6.29 – 2 ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ИМУНИЗАЦИЈЕ ПРОТИВ ГРИПА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

6.30 ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ПРИЈАВЕ АКУТНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

6.31 ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ПРИЈАВЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

8.1 – 3 ПРОЦЕДУРА СА УПУТСТВОМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РУКУ

8.2 – 4 ПРОЦЕДУРЕ И ПРОТОКОЛИ СВОЂЕЊА НА МИНИМУМ ИНФЕКЦИЈА ПОВЕЗАНИХ СА ЗДРАВСТВЕНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА И ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ

8.3 – 3 ПРОЦЕДУРА ЗА ЧИШЋЕЊЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛА И МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА

8.4– 4 ПРОЦЕДУРА ЗА РУКОВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

( 20.05.2016)

8.8 – 4 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЧУВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ЕПИДЕМИОЛОШКОГ НАДЗОРА У ПРОПИСАНОМ РОКУ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ИЛИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ПОНОВНОГ ИЗБИЈАЊА ЗАРАЗЕ

8.9.1 – 3 ПРОЦЕДУРЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈА ПОВЕЗАНИХ СА ЗДРАВСТВЕНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА И ЗАРАЗНИM БОЛЕСТИМА

 1. 8.10 – 3 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ИНФЕКЦИЈА

 8.11 -4  ПРОЦЕДУРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

8.12 – 4 ПРОЦЕДУРЕ И УПУТСТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ

ОТПАДОМ ( 20.05.2016)

8.13 – 3 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

8.14 – 3 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ КОНТЕЈНЕРА

8.15 – 3 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ РАДЕ НА ОБРАДИ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

8.16 – 3 ПРОТОКОЛИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА СЛУЧАЈ АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ

8.17 – 3 ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТУПАЊЕ У ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

8.18 – 4 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРОВЕРУ ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

8.19 – 3 ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОДГОВAРАЈУЋЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

8.20 – 3 ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ТРАНСПОРТУ ОТПАДА

8.21 – 4  ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ ТРАНСПОРТОВАЊА МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

8.22.1 – 3 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА МАСОВНИХ НЕСРЕЋА И АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА

8.23 – 3 ПРОЦЕДУРА ЗА ЧУВАЊЕ ЗАПАЉИВИХ И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА

8.26 – 4 ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ

8.32 – 3 ПРОЦЕДУРЕ ВЕЗАНЕ ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ, МАТЕРИЈАЛОМ, УРЕЂАЈИМА И ПРОСТОРОМ

8.36 ПРОЦЕДУРА ЗА САКУПЉАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОТПИС  ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА У  ЦИТОЛОШКОЈ ЛА БОРАТОРИЈИ (20.05.2016)

 1. 8.38 ПРОЦЕДУРА ЗА САКУПЉАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОТПИС ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА У  СТОМАТОЛОШКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ –АМАЛГАМ-

8.37 ПРОЦЕДУРА ЗА САКУПЉАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОТПИС  ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА НАСТАЛОГ У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ НА СПРОВОЂЕЊУ УСЛУГЕ  РЕНДГЕНОГРАФИЈА ЗУБА ( 20.05.2016)

8.35 ПРОЦЕДУРА О ЧИШЋЕЊУ, ДЕЗИНФЕКЦИЈИ И ДЕКОНТАМИНАЦИЈИ ПОВРШИНА САНИТЕТА И ВОЗИЛА ЗА ТРАНСПОРТ (31.12.2015)

1.8-2 Процедура за сакупљање, чување и отпис фармацеутског отпада ( тим за   руковођење)

8.34  Процедура доношења и одношења материјала за стерилизацију  (31.12.2015)

8.33 Процедура паковања санитетског материјала за стерилизацију (31.12.2015)

8.39 Процедура за управљање немидицинским отпадом 01.08.2016

 8.40 Процедура обавештења запослених у случају масовних несрећа и акцидетних ситуација

8.41 Процедура за поступак стерилизације у аутоклаву инструмената и газе

 

ТИМ ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖНЕ

 

9.1-3  Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama trudnici i trudnici sa visokorizičnom trudnoćom

9.2-3  Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama babinjari i novorođenčetu

9.3-3  Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama

odojčetu i odojčetu pod rizikom

9.4-3  Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama

za decu uzrasta 2 i 4 godine

9.5-3  Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama

starijima od 65 godina

9.6-3  Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama

obolelima od KVO

9.7-3  Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama

obolelima od malignih bolesti

9.8-3  Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama

obolelima od šećerne bolesti

9.9-3  Procedura o komunikaciji PPS i izabranog lekara,Centra za socijalni rad i drugih zdravstvenih ustanova

9.10-3 Procedura za utvrđivanje potreba za patronažnim posetama

obolelima od progresivno nervno-mišićnih oboljenja i osobama sa posebnim potrebama

9.11-3 Procedura za utvrđivanje potrebe za zdravstveno-vaspitnim radom

9.12-3 Procedura za utvrđivanje potreba i obavljanje patronažne posete obolelima od TBC

9.13-3 Procedura za procenu potreba za upućivanjem i komunikaciji patronažne sestre i porodice

9.14-3 Procedura patronažnih poseta

9.15  Procedura patronažne službe kod sumnje na nasilje i zanemarivanje u porodici

9.16  Procedura o organizovanju i održavanju akcija patronažne službe

9.17  Procedura za obavljanje patronažne posete licima starijim od 65 godina

9.18  Procedura za obavljanje patronažne posete babinjari i novorođenčetu

9.19  Procedura za obavljanje patronažne posete trudnici

9.20  Procedura za obradu pupčanog patrljka-pupčane rane

9.21  Procedura zdravstveno-vaspitnog rada u školi i lokalnoj zajednici

9.22  Procedura o vođenju zdravstvenog kartona porodice

9.23  Procedura patronažne službe kod promene plana rada

9.24  Procedura za ocenu zdravstveno-vaspitnog programa

9.25  Procedura patronažne službe u slučaju transporta

9.26  Procedura za utvrđivanje potrebe za zdravstveno-vaspitnim programima

ПРОЦЕДУРЕ СЛУЖБЕ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

1.Процедура о тријажи и пријему пацијената у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.1-2

2.Процедура за заказивање пацијената у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.2

3.Процедура за збрињавање хитних стања у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.3.-2

4.Процедура о опредељивању пацијената за изабраног лекара у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.4

5.Процедура о интерној комуникацији службе за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих са службама у оквиру Дома здравља и двосмерној комуникацији између служби Дома здравља 10.5

6.Процедура о двосмерној комуникацији служба за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих са другим установама 10.6

7.Процедура о промени изабраног лекара у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.7

8.Процедура за случај кад пацијент одбије предложену медицинску меру 10.8

9.Процедура за случај кад пацијент одбије предложену медицинску меру у стоматолошкој протетици 10.9

10.Процедура за требовање лекова,санитетско потрошног материјала и стоматолошког материјала у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.10

11.Процедура о вођењу стоматолошког картона 10.11

12.Процедура припреме пацијента за израду тоталне и парцијалне протезе 10.12

13.процедура припреме пацијента за израду мобилног ортодонтског апарата 10.13

14.Процедура нумерације-обележавања отисака у протетици и ортодонцији 10.14

15.Процедура за дезинфекцију отисака у рпотетици и ортодонцији 10.15

16.Процедура за израду мобилног ортодонтског апарата 10.16

17.Процедура за израду тоталне/парцијалне протезе 10.17

18.припрема пацијента за израду фиксног протетског рада 10.18

19.Процедура за деконтаминацију и одлагање борера,фреза,ножића и других оштрих предмета 10.19

20.процедура припреме пацијента за израду фиксног ортодонтског рада 10.20

21.Процедура за израду фиксних протетских радова 10.21

22.Процедура за израду визил протезе 10.22

23.Процедура за израду фиксног ортодонтског апарата 10.23

24.Процедура за вађење сталних зуба 10.24

25.Процедура за вађење млечних зуба 10.25

26.Процедура код компликација вађења сталних зуба 10.26

27.Процедура код компликација вађења млечних зуба 10.27

28.Процедура за пружање услуга на терет сопствених средстава10.28

29.Процедура за интраорални метод радиографисања 10.29

30.Процедура за безбедно руковање дентал апаратом 10.30

31.Процедура за руковање комором за развијање филмова 10.31

32.Процедура о припреми пацијента за интра-орално снимање зуба 10.32

33.Процедура о процени стања опреме и усклађености са потребама службе 10.33

34.Процедура за рад на терену 10.34

35.Процедура за транспорт отисака у протетици и ортодонцији 10.35

36.Процедура пријема и збрињавања пацијената из приватних стоматолошких ординација 10.36-2

37.Процедура у случају повреде сталних зуба,вилице и меких ткива код деце 10.37

38.Процедура о припреми пацијента за вађење сталних зуба 10.38

39.Процедура о припреми пацијента за вађење млечних зуба 10.39

40.Процедура пружања прве помоћи код пацијената са отоком 10.40

41.Процедура пружања прве помоћи код денталгија 10.41

42.Процедура пружања прве помоћи код пацијената са сублуксацијом темпоромандибуларног зглоба(испадање вилице) 10.42

43.Процедура пружања прве помоћи код афти 10.43

44.Процедура пружања прве помоћи код херпетичног стоматита 10.44

45.Процедура  лечења површинског каријеса(caries superficialis) 10.45

46.Процедура лечења дубоког каријеса (caries profunda) 10.46

47.Процедура лечења пулпита код млечних зуба 10.47

48.Процедура лечења пулпита код сталних зуба 10.48

49.Процедура лечења периодонтита и гангрене код сталних зуба 10.49

50.Процедура лечења периодонтита и гангрене код млечних зуба 10.50

51.Процедура заливања фисура 10.51

52.Процедура лечења пародонтопатије 10.52

53.Процедура постављања дефинитивног испуна-амалгам пломба 10.53

54.Процедура постављања дефинитивног испуна-композит пломба 10.54

55.Процедура пружања прве помоћи код крварења 10.55

56.Процедура пружања прве помоћи код алвеолита 10.56

57.Процедура о спровођењу стоматолошких прегледа,превентивних мера и здравствено-васпитног рада у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.57

58.Процедура постављања дефинитивног испуна код деце-глас јономер цементни испун 10.58

 1. Процедура пријема пацијената са инвалидитетом у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.59

60.Процедура пријема пацијената са ХИВ-ом и другим инфективним болестима у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.60

61.Процедура адекватног складиштења и издавања лекова,санитетско-потрошног као и стоматолошког материјала у служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих 10.61

Списак процедура које су донете у 2021. и 2022. години:

 

У циљу унапређења квалитета рада и у складу са законском регулативом ново израђене процедуре:

 1. Процедура за требовање лекова за несигурана лица РУ
 2. Процедура о спровођењу организованог скрининга на колоректални карцином ЗЗО
 3. Процедура о спровођењу организованог скрининга карцинома грлића материце ЗЗЖ
 4. Процeдура о организацији рада у ССЗЗ о раду на дигиталном развијачу за интраорални снимак зуба СССЗЗ
 5. Процедура о управљању информацијама УИ 4.12
 6. Процедура поступања у случају повреде безбедности личних података УИ 4.13
 7. Процедура за заштиту личних података УИ 4.14
 8. Процедура о издавању електронског рецепта 6-49
 9. Процедура о издавању електронског упута 6-50
 10. Процедура о спровођењу активне и пасивне имунизације против тетануса 8-46
 11. Процедура е-поште 4.16
 12. Процедура о начину извештављања чланова Управног одбора Дома здравља који нису запослени у Дому здравља Алексинац 4.15
 13. Процедура вођења кадровске ециденције 3.9
 14. Процедура за обављање приправничког стажа здравствених радника у својству волонтера 3.11
 15. Процедура повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине 3.10
 16. Процедура за праћење, израчунавање и извештавање о показатељима квалитета у примарној здравственој заштити 1.19

 

У циљу унапређења квалитета рада и у складу са законском регулативом ревидиране су процедуре:

 1. Процедура извођења медицинске интервенције РУ
 2. Процедура давања спровођења парентералне терапије РУ
 3. Процедура за адекватно складиштење и издавање лекова у магацину за медицинско снабдевање лековил и спм РУ
 4. Процедура о начину вођења документације о транспорту отпада ЖС
 5. Процедура за имунизацијом препорученим вакцинама 5.21.-3
 6. Процедуре и упуства за управљање медицинским отпадом 8.12-4
 7. Процедура за управљањем медицинског отпада 11-4

 

У циљу поштовања превентивних мера и унапређењу квалитета рада:

 1. Процедура о превентивним мерама у току пружања здравствене заштите стоматолошким услугама за време трајања пандемије covid 19 СССЗЗ
 2. Процедура о превентивним мерама патронажне службе за време трајања пандемије covid 19 ПП
 3. Процедура о превентивним мерама у дечијој служби за време трајања пандемије covid 19 ЗЗД
 4. Процедура о превентивним мерама у одељењу за здравствену заштиту жена за време трајања пандемије covid 19 ЗЗЖ
 5. Процедура о превентивним мерама у току пружања здравствене заштите одраслих за време пандемије covid 19 ЗЗО
 6. Процедура о збрињавању деце у издвојеној ординацији са сумњом на covid 19 ЗЗД
 7. Процедура о примени мера превенције и збрињавању пацијената у covid амбуланти,ЗЗО
 8. Процедура о начину спровођења поступака узорковања материјала на инфекцију вирусом covid 19 РУ
 9. Процедура за ванредну препоручену имунизацију против ковида 19 Pfizer-BioNTech вакцином 1.21
 10. Процедура за ванредну препоручену имунизацију против ковида 19 САРС-КОВ-2

( Vero Cell), Inactivated

 1. Процедура за ванредну препоручену имунизацију против ковида 19 Gam –kovid Vak

 

 

АКРЕДИТАЦИЈА 2023.

 

МИСИЈA 2023-2028.

Дом здравља је здравствена установа на нивоу примарне здравствене заштите, која је успоставила стандарде кроз професионализам, стручност и емпатију као одговор на потребе пацијената и стални напредак и креативност у процесу дијагностике, лечења и неге.

Лидерство у струци постављањем стандарда пословне етике, односа према пацијенту, безбедности и друштвено одговорног пословања.

ВИЗИЈА 2023-2028.

Пружање здравствених услуга највишег квалитета, кроз континуирано усавршавање и напредак, потпуна преданост и посвећеност пацијенту.

СТРАТЕШКИ ПЛАН 2023-2028.

Стратешки план у целости можете прочитати ОВДЕ.

СПИСАК ПРОЦЕДУРА У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ 2023.

Тим за руковођење

 

 

Број

процедуре

 

 

Назив процедуре

 

 

 

Датум израде

 

 

 

Датум измене

 

1.1-5 ПРОЦЕДУРА О НЕЖЕЉЕНИМ ДОГАЂАЈИМА 21.05.2014 28.03.2023
1.2-4 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОВРЕДЕ НА РАДУ 12.09.2014 13.03.2023
1.3 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИКОРИШЋЕЊЕ СВИХ РЕСУСРСА 17.09.2022  
1.4-4 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕДУРА 15.06.2013 17.09.2022
1.5-6 ПРОЦЕДУРА ЗА НАБАВКУ И РУКОВАЊЕ АПАРАТИМА И УРЕЂАЈИМА 26.09.2014 17.03.2022
1.6-5 Процедура за спровођење обуке из области безбедности и здравља на раду 26.09.2014 10.03.2023
1.7-2 Процедура за израду плана здравствених услуга из обавезног здравственог осигурања     13.05.2014 19.07.2016
1.8-3 Процедура за набавку и задуживање средства личне заштитне опреме 26.09.2014 13.03.2023
1.9-2 Процедура за евалуацију стања лекова и потрошње лекова

 

 

20.05.2016 29.03.2023.
1.10-3 Процедура за адекватно складиштење и издавање лекова у магацину ој и магацину за мед.снабдевање лекова и спм 19.05.2014 28.03.2023
1.11-2 Процдура за безбедан и ефикасан систем набавке лекова и медицинских средстава 20.05.2016 29.03.2023
1.12-2 Процедура за спровођење основне обуке из области заштите од пожара 25.05.2017 10.03.2023
1.13 Процедура за радна места са повећаним ризиком 29.03.2023  
1.14 ПРОЦЕДУРА ОДЛАСКА МСТЗТ  КАО ПРЕДАВАЧА И ПАСИВНИХ УЧЕСНИКА НА ОРГАНИЗОВАНЕ СТРУЧНЕ СКУПОВЕ КОЈИ СЕ ТИЧУ КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 17.10.2018  
1.15-2 Процедура квалитативног и квантитативног пријема опреме 18.09.2018 17.03.2023
1.16-2 ПРОЦЕДУРА ЗА ТРЕБОВАЊЕ ЛЕКОВА,  ВАКЦИНА И САНИТЕТСКО ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

 

 

            02.08.2019

 

 

28.03.2023
1.17-2 Процедура пријављивања нежељене реакције, нежељеног догађаја након имунизације и поступка утврђивања привремене и трајне контраиндикације на имунизацију вакцином 21.01.2019 30.03.2023.
1.18 -2 Процедура за требовање лекова за неосигурана лица      08.10.2019 08.11.2019
1.19-2 Процедура за први и поновни преглед пацијената са сумњом на ковид 19 14.11.2020 28.03.2023
1.20 Процедура за препоручену имунизацију против ковида 19, verocell 15.03.2021  
1.21 Процедура за препоручену имунизацију против ковида 19, фајзер 15.03.2021  
1.22 Процедура за препоручену имунизацију против ковида 19, гам ковид 15.03.2021  
1.23 Процедура планирања набавки 06.03.2023  
1.24 Процедура за спровођења поступка набавке 06.03.2023  
1.25 Процедура за праћење, израчунавање и извештавање о показатељима квалитета у примарној здравственој заштити 30.03.2023.  
1.26 Процедура Дома здравља за руковођење и управљање 30.03.2023.  
1.27 Процедура за безбедно руковање ампулираном терапијом из групе наркотика 31.03.202.  
1.28. Процедура за потребе усклађености постојећих ресурса са потребама корисника услуга Општине Алексинац 30.03.2023.  
1.29 Процедура за чување вакцина на вакциналним пунктовима Дома здравља Алексинац

 

 

30.03.2023.  
1.30 Процедура за пријаву,отклањање кварова и превентивно одржавање у Дому здрављаАлексинац 30.03.2023.  
1.31. Процедура о евиденцији исправности, чувању и дезинфекцији медицинских апарата у санитетском возилу 30.03.2023.  
1.32 Процедура за сакупљање, чување и отпис фармацеутског отпада у Дому здравља Алексинац 03.04.2023.  
1.33 Процедура за спровођење и извештавање о здравственоваспитном раду у Дому здравља Алексинац 03.04.2023.  
1.34 Процедуре управљања ризиком 05.04.2023.  
1.35 Процедура за поступање у случају пожара у Дому здравља Алексинац 05.05.2023  

 

Тим за управљање 

Редни број Назив процедуре Број процедуре Датум усвајања
1. Процедура за рад и унапређење рада Управног одбора 2.1 5.4.2023 године
2. Процедура за рад и унапређење рада Надзорног одбора 2.2 5.4.2023 године
3. Процедура о начину извештавања Управног одбора од стране установе 2.3 5.4.2023 године
4. Процедура за информисање Управног одбора 2.4 5.4.2023 године
5. Процедура за развој ресурса установе 2.5 5.4.2023 године
6. Процедура за интегрисање интереса установе са интересима заједнице 2.6 5.4.2023 године
7. Процедура за оцењивање рада директора од стране Управног одбора 2.7 5.4.2023 године
8. Процедура за оцењивање резултата рада Управног одбора 2.8 5.4.2023 године
9. Процедура о начину извештавања чланова Управног одбора који нису запослени у установи 2.9 25.4.2023 године

 

Тим за људске ресурсе

1.     Процедура за неометан рад установе у случају губитка лиценце неког стручног лица бр. 10.1-4
2.     Процедура запошљавања  број 10.2-4
3.     Процедура која се односи на поновно разматрање стручности запослених који не подлежу лиценцирању број 3.1-2
4.     Процедура за неометан рад установе у случају прекида рада стручних лица која не подлежу процесу лиценцирања број 3.2-2
5.     Процедура  за оцењивање резултата рада свих запослених  број 3.3-3
6.     Процедура о избору кандитата по интерном огласу за специјализације број 3.4-3
7.     Процедура за едукацију новозапослених  број 3.5-2
8.     Процедура за избор лица које управља и које је одговорно за рад службе са наведеним критеријумима број 10.3-2

 

Тим за управљање информацијама 

 

 

Број

процедуре

 

 

Назив процедуре

 

 

 

Датум израде

 

 

 

Датум измене

 

4.11-4 Процедура вођења здравствене документације 01.07.2016.године 17.04.2023.године
4.1-4 Процедура за пријављивљања и отклањања застоја у раду информационог сиситема.

 

 

23.09.2014.године 17.04.2023.године
4.2-3 Процедура пријављивања и отклањања кварова на опреми за рад и инсталацијама рачунарског сиситема

 

 

04.08.2014.године

 

 

17.04.2023.године
4.3-4 Процедура за прикупљање обраду анализу и достављање електронске фактуре

 

 

15.08.2014.године 17.04.2023.године
4.4-4 Процедура за рад са електронским здравственим картоном

 

 

02.09.2014.године

 

 

17.04.2023.године
4.5-5 Процедура за рад са информационим системом

 

 

14.06.2013.године

 

 

17.04.2023.године
4.10-3 Процедура за заказивање прегледа елктронским путем

 

 

15.07.2016.године 17.04.2023.године
4.16-2 Процедура за рад на архиви 14.07.2016.године 17.04.2023.године
4.6-4 Процедура о начину приступа и увида у медицинску документацију 14.06.2013.године 17.04.2023.године
4.7-4 Процедура о преносу и достави здравственог картона 14.06.2013.године 17.04.2023.године
4.8-3 Процедура о пружању информација о здравственом стању пацијената

 

 

14.06.2013.године 17.04.2023.године
4.9-4 Процедура пријема и отпрмања поште 14.06.2013.године 17.04.2023.године
4.13-3 Процедура о примени Посебног протокола  система здравствене заштите за заштиту  деце од злостављања и занимаривања 29.12.2014.године

 

 

17.04.2023.године
4.18-3 Процедура о информацијама од јавног значаја

 

 

25.04.2016.године 17.04.2023.године
4.15-2 Процедура за заштиту личних података

 

 

04.10.2020.године 17.04.2023.године
4.12-2 Процедура о управљању информацијама 04.10.2020.године 17.04.2023.године
4.17-2 Процедура е поште 10.05.2021.године 17.04.2023.године
4.14-2 Процедура поступања о случају повреде безбедности личних података 04.10.2020.године 17.04.2023.године
4.19 Процедура за пријем, разматрање и решавање примедби и жалби пацијената у Дому здравља Престаје да важи процедура под бројем 11.6-4 17.04.2023.године
4.20     17.04.2023.године

Тим за здравствену заштиту деце

ТИМ НАЗИВ ПРОЦЕДУРЕ Број процедуре
Тим

 

5

Процедура за неодазивање на вакцинацију 5.2-3
Тим

 

5

Процедура за имунизацију деце препорученим вакцинама 5.4
Тим 5 Процедура за требовање и складиштење вакцина 5.6-3

 

 

Тим

 

5

Процедура о начину спровођења систематских и циљаних прегледа 5.7-3
Тим

 

5

Процедура о начину позивања пацијената на систематске и циљане прегледе 5.8-3
Тим

 

5

Процедура о начину спровођења скрининг прегледа за рано откривање деформитета кукова 5.9-5
Тим

 

5

Процедура за отварање и вођење картона вакцинације 5.10
Тим 5 Процедура за позивање на имунизацију деце 5.11
Тим 5 Процедура о завршетку посете лекару и/или припрема за упућивање у друге здравствене установе 5.12-3
Тим 5 Процедура о процени здравственог стања пацијента и план лечења 5.13-3
Тим

 

5

Процедура за попуњавање налога за ампулирану терапију 5.14-2
Тим 5 Процедура извођења медицинске интервенције 5.15-3
Тим 5 Процедура за примање инхалационе терапије 5.16-2
Тим 5 Процедура о консултативним прегледима лекара других специјалности

 

 

5.18-2
Тим 5 Процедура о двосмерној комуникацији са дечијим одељењем матичне установе 5.19-2
Тим 5 Процедура за транспорт јавним превозом(аутобусом) 5.20-2
Тим 5 Процедура за заказивање превентивних прегледа 5.21-3
Тим 5 Процедура за издавање наркотика 5.22-4
Тим 5 Процедура за хитна стања 5.23-3
Тим 5 Процедура за заказивање прегледа пацијента 5.24-3
Тим 5 Процедура за пријем и тријажу пацијента 5.25-4
Тим 5 Процедура за случај када пацијент одбија предложену медицинску меру 5.26-2
Тим 5 Процедура код анафилактичког шока у педијатрији 5.27
Тим 5 Процедура о начину избора и промене изабраног лекара 5.28-2
Тим 5 Процедура о приговору пацијента 5.29-2
Тим 5 Процедура за вођење здравственог картона 5.30-2
Тим 5 Процедура о превентивним мерама у дечијој служби за време трајања пандемије Covid-19 5.31-2
Тим 5 Процедура о збрињавању деце у издвојеној амбуланти за респираторне болести- сумње на Covid-19 5.32-3
Тим 5 Процедура о путу вакцинације 5.33
Тим 5 Процедура о двосмерној комуникацији са ИЗЈЗ Ниш 5.34
Тим 5 Процедура за збрињавање повређеног детета 5.35
Тим 5 Процедура за збрињавање детета изложеног насиљу 5.36
Тим 5 Процедура за ултразвук меких ткива 5.37

Тим за здравствену заштиту одраслих

 

 

Број

процедуре

 

 

Назив процедуре

 

 

 

Датум израде

 

 

 

Датум измене

 

6.4.-3 Процедура за пријем и тријажу пацијената 17.11.2012. 29.08.2016.
6.5.-3 Процедура за хитна стања 17.11.2012. 29.08.2016.
6.6.-3

 

 

Процедура за заказивање пацијената 05.11.2012. 02.09.2019.
 

 

6.7.-2

 

Процедура првог и поновног прегледа 20.11.2012. 29.08.2016.
6.8.-4 Процедура за вођење здраственог картона 25.11.2012. 05.04.2023.
6.9. Процедура о пријави нежељеног догађаја 27.11.2012  
6.10.-4 Процедура за откривање и пријављивање нежељених реакција на лек 17.02.2013. 19.09.2018.
 

 

6.11.-2

 

Процедура о интерној комуникацији служби у оквиру Дома здравља 10.12.2012. 05.04.2023.

 

 

6.12.-2 Процедура о двосмерној комуникацији Дома здравља и других здраствених установа 13.12.2013. 15.04.2014.
6.13. Процедура за транспорт 10.12.2012.  
6.14.-4 Процедура о начину избора и промене изабраног лекара 29.12.2012. 05.04.2023.
6.15.-3 Процедура о начину спровођења и позивања пацијената на превентивне прегледе одраслих 02.02.2013. 05.04.2023.
6.16.-3 Процедура о начину спровођења скрининга за рано откривање кардиоваскуларног ризика 04.02.2013. 05.04.2023.
6.17.-3 Процедура о начину спровођења скрининга за рано откривање дијабетеса мелитуса типа 2 04.02.2013. 05.04.2023.
6.18.-4 Процедура о начину спровођења скрининга за рано откривање депресије 04.02.2013. 05.04.2023.
6.19. Процедура код анафилактичког шока 15.12.2012.  
6.20.-4 Процедура за требовање лекова и санитетско потрошног материјала 06.11.2012. 27.07.2019.
 

 

6.21.-2

Процедура за адекватно складиштење и издавање лекова 12.11.2012. 19.05.2014.
6.22.-4 Процедура за безбедно руковање  наркотицима 14.11.2012. 05.08.2019.
6.23.-2 Процедура за адекватну припрему и руковање интравенозним растворима 20.11.2012. 05.04.2023.
6.24.-5 Процедура спровођења парентералне терапије 22.11.2012. 03.03.2020.
6.25.-5 Процедура извођења медицинских интервенција 25.11.2012. 03.03.2020.
6.26.-2 Процедура за  пријављивање и отклањање кварова 12.12.2012. 19.05.2014.
6.27.-3 Процедура за организовање и спровођење континуиране медицинске едукације 21.11.2012. 20.05.2016.
6.31.-2 Процедура о начину пријаве хроничних незаразних болести 25.11.2012. 30.05.2019.
6.32.-3 Процедура о начину спровођења здраствено васпитног рада 11.12.2012. 20.05.2016.
6.33.-3 Процедура за случај да пацијент одбија предложену медицинску меру 20.12.2012. 05.04.2023.
6.35.-3 Процедура за кућно лечење 15.07.2015. 10.04.2023.
6.36. Процедура за одређивање гликемије 11.01.2016.  
6.37 Процедура за електронски регистратор о евиденцији здраствених картона у служби за здравствену заштиту одраслих 20.03.2023  
6.39. Процедура за рад саветовалишта за дијабетес 29.08.2016.  
6.40.-2 Процедура за  индетификацију корисника здраствених услуга

 

 

19.09.2018. 05.04.2023.
6.41. Процедура о начину спровођења превенције дијабетичне ретинопатије 01.08.2019.  
6.42. Процедура за обављање циљаног прегледа стопала 02.08.2019.  
6.43.-2 Процедура за евиденцију дијабетеса мелитуса 26.07.2019. 05.04.2023.
6.45 Процедура о збрињавању пацијената

 

у Ковид амбуланти

01.09.2020.  
6.46-2 Процедура о превентивним мерама у

 

Току пружања здраствене заштите одраслих за време трајања пандемије Covid-19

04.09.2020. 16.09.2020.
6.47 Процедура о спровођењу организованог скрининга

 

колоректалног карцинома

04.09.2020.  
6.48 Процедура о начину спровођења поступка узорковања материјала на инфекцију вирусом Covid-19 15.09.2020.  
 

 

6.49

 

Процедура о електронском рецепту 15.03.2022.  
 

 

6.50

 

Процедура о електронском упуту 15.03.2022  
 

 

6.51-2

 

Процедура о препорученој имунизацији 22.03.2023 19.04.2023
6.52 Процедура о пружању здраствених услуга лицима са инвалидитетом и лицима са посебним потребама 30.03.2023  
 

 

6.53

 

Процедура извођења медицинских интервенција у Одељењу за  кућно лечење и здравствену негу 10.04.2023.  

Тим за здравствену заштиту жена

Број процедуре  

 

Назив процедуре

 

 

Датум израде

 

 

Датум измене

7.1-2 ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ПРЕГЛЕДА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА 30.03.2023 28.04.2023
7.2-2 ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЗИВАЊЕ ЖЕНА НА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД 05.12.2012 30.03.2023
7.3 ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКИХ СКРИНИНГ ПРЕГЛЕДА 7.3 05.12.2012  
7.4-2 ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА СКРИНИНГ ПРОГРАМА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРЦИНОМА ДОЈКЕ 05.12.2012 24.04.2023
7.5 ПРОЦЕДУРА О ПРИЈЕМУ И ТРИЈАЖИ ПАЦИЈЕНТКИЊА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА   05.10.2012
7.6 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈЕМ ХИТНИХ СТАЊА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА 05.12.2012  
7.7 ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА 22.12.2012 30.03.2023
7.8 ПРОЦЕДУРА ПРВОГ И ПОНОВНОГ ЛЕЧЕЊА 22.12.2012  
7.9 ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ- НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 10.06.2016  
7.10 ПРОЦЕДУРА О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕПОРОДИЦЕ 10.06.2016  
7.11 ПРОЦЕДУРА УЗИМАЊА И БОЈЕЊА БРИСЕВА 10.06.2016  
7.12 ПРОЦЕДУРА ЗА РАД УЛТРАЗВУЧНИХ ПРЕГЛЕДА 7 10.06.2016  
7.13 ПРОЦЕДУРА ПСИХОФИЗИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ТРУДНИЦА ЗА ПОРОЂАЈ 18.10.2017  
7.14 ПРОЦЕДУРА О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА У ОДЕЉЕЊУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ 04.09.2020  
7.15 ПРОЦЕДУРА О СПРОВОЂЕЊУ ОРГАНИЗОВАНОГ СКРИНИНГА КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ 16.09.2020  
7.16 ПРОЦЕДУРА УЛТРАЗВУЧНОГ ПРЕГЛЕДА ТРУДНИЦЕ ВАГИНАЛНОМ И ТРАНСАБДОМИНАЛНОМ СОНДОМ  30.03.2023  
7.17 ПРОЦЕДУРА О ПРУЖАЊУ ИНФОРМАЦИЈА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ПАЦИЈЕНТА                                     30.03.2023  
7.18 ПРОЦЕДУРА О ВОЂЕЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ КАРТОНА 30.03.2023  
7.19 ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНТКИЊА 30.03.2023  
7.20 ПРОЦЕДУРА ПРВОГ ПРЕГЛЕДА ПОРОДИЊЕ 30.03.2023  
7.21 ПРОЦЕДУРА ПРВОГ ПРЕГЛЕДА ТРУДНИЦА 30.03.2023  
7.22 ПРОЦЕДУРА ЗА МЕРЕЊЕ ВРЕДНОСТИ КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ТРУДНИЦА 24.04.2023  
7.23 ПРОЦЕДУРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦТГ-а 24.04.2023  
7.24 ПРОЦЕДУРА КОЛПОСКОПСКОГ ПРЕГЛЕДА 24.04.2023  
7.25 ПРОЦЕДУРА О ПРИЈЕМУ И ТРИЈАЖИ ДЕЦЕ СТАРОСТИ ДО 15 ГОДИНА ЖИВОТА 27.04.2023  

Тим за животну средину

 

 

Број

процедуре

 

 

Назив процедуре

 

 

 

Датум израде

 

 

 

Датум измене

 

8.1-3 ПРОЦЕДУРА СА УПУТСТВОМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РУКУ 19.06.2013 30.05.2014
8.2-4 ПРОЦЕДУРЕ И ПРОТОКОЛИ СВОЂЕЊА НА МИНИМУМ ИНФЕКЦИЈА ПОВЕЗАНИХ СА ЗДРАВСТВЕНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА И ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 01.04.2011 18.12.2014
8.3-3 ПРОЦЕДУРА ЗА ЧИШЋЕЊЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛА И МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА 05.04.2011 08.05.2014
8.4-4 ПРОЦЕДУРА ЗА РУКОВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 01.09.2011 06.04.2023
8.5-3 ПРОЦЕДУРЕ О АДЕКВАТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА И ОДРЖАВАЊУ УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗЕ 01.07.2011 02.06.2014
8.6-4 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ПРЕДУЗИМАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ДАЉЕГ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈА ПОВЕЗАНИХ СА ЗДРАВСТВЕНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА И ЗАРАЗНИM БОЛЕСТИMA 19.06.2013 06.04.2023
8.7-4 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ПУТЕВА ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ (УКЉУЧУЈУЋИ И ОТКРИВАЊЕ СВИХ КОНТАКАТА), КАО И ПРОЦЕДУРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗЕ 01.07.2011 06.04.2023
8.8-4 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЧУВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ЕПИДЕМИОЛОШКОГ НАДЗОРА У ПРОПИСАНОМ РОКУ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ИЛИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД ПОНОВНОГ ИЗБИЈАЊА ЗАРАЗЕ 01.07.2011 24.12.2014
8.9-4 ПРОЦЕДУРЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈА ПОВЕЗАНИХ СА ЗДРАВСТВЕНИМ ИНТЕРВЕНЦИЈАМА И ЗАРАЗНИM БОЛЕСТИМА

 

 

02.07.2011 06.04.2023
8.10 – 2 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ИНФЕКЦИЈА 15.07.2011. 19.06.2013
8.11-4 ПРОЦЕДУРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ 18.01.2016 15.03.2021
8.12-4 ПРОЦЕДУРЕ И УПУТСТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ

 

 

18.01.2016 15.03.2021
8.13-4 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА

 

 

29.07.2011 22.09.2017
8.14-3 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ КОНТЕЈНЕРА

 

 

29.07.2011 05.05.2014
8.15 -3 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ РАДЕ НА ОБРАДИ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА 29.07.2011 05.05.2014
8.16 -3 ПРОТОКОЛИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА СЛУЧАЈ АКЦИДЕНТНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

 

29.07.2011 05.05.2014
8.17-3 ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТУПАЊЕ У ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

 

 

29.07.2011 05.05.2014
8.18-5 ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРОВЕРУ ОПРЕМЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ

 

 

01.06.2011 22.09.2017
8.19-3 ПРОЦЕДУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОДГОВAРАЈУЋЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ

 

 

15.07.2011 05.05.2014
8.20 -4 Процедура о начину вођења документације о транспорту отпада 15.07.2011 07.04.2023
8.21-4 Процедура о начин о транспорта отпада медицинсгог отпада 15.07.2011 07.04.2023
8.22-3  ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМАМАСОВНИХ НЕСРЕЋА И АКЦИДЕНТНИХСИТУАЦИЈА

 

 

19.08.2011 05.05.2014
8.23-3 ПРОЦЕДУРА ЗА ЧУВАЊЕ ЗАПАЉИВИХ И ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА 19.08.2011 15.05.2014
8.24  Процедура и поступак контроле стерилизације

 

 

10.04.2023.  
8.25 ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈE  сувим стерилизатором

 

 

Престеј да важи процедура 8.36-2  
8.26-4 Одговарајуће процедуре за обављање стерилизације 06.11.2011 15.05.2014
8.27  Процедура и поступак контроле стерилације и радне средине

 

 

07.04.2023  
8.28 ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА 07.04.2023.  
8.29 ПРОЦЕДУРА MEРА И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

 

 

07.04.2023.  
8.30-3 Прецедуре за коришћење и безбедно руковање стерилизаторима 01.07.2011 18.10.2016
8.31-4 ПРОЦЕДУРЕ КОЈЕ ОНЕМОГУЋАВАЈУ СТЕРИЛИЗАЦИЈУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ

 

 

01.07.2011 25.05.2015
8.32-3 ПРОЦЕДУРЕ ВЕЗАНЕ ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ, МАТЕРИЈАЛОМ, УРЕЂАЈИМА И ПРОСТОРОМ 16.09.2011 15.05.2014
8.33 Процедурапаковање санитетско потршног материјала за стерилизацију 31.12.2015  
8.34 Процедура доношења и одношења материјала за стерилизацију 31.12.2015  
8.35 Процедура о чишћењу дезинсекцији и деконтаминацији површина санитета и возила за транспорт 31.12.2015  
8.36-2 ПРОЦЕДУРА ЗА САКУПЉАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОТПИС

 

ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА У ЦИТОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

 

20.05.2016 05.08.2019
8.37 ПРОЦЕДУРА ЗА РЕДОВНО ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ СПРОВОЂЕЊА ХИГИЈЕНЕ РУКУ

 

 

Престаје да важи 8.37-2 од 05.08.2019 06.04.2023
8.38-2 ПРОЦЕДУРА ЗА САКУПЉАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОТПИС ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА У СТОМАТОЛОШКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ –АМАЛГАМ-

 

 

18.01.2016 05.08.2019
8.39-2  Процедура за управљање немедицинским отпадом

 

 

1.8.2016 10.03.2023
8.40-2 ПРОЦЕДУРЕ ОБАВЕШТЕЊА И  ПОСТУПАЊА ЗАПСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ МАСОВНИХ НЕСРЕЋА И АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ 8.22.1 – 3 10.03.2023
8.41 Процедура за поступак стерилизације у аутоклаву инструмената и газе 08.08.2016  
8.42 Процедура за сакупљање и отпис пластичбе амбалаже 22.09.2017  
8.43 Процедура стерилизације просторије УВ зрачењем 20.02.2018  
8.44 Процедура за пријем и збрињавање пацијената на заразну болест 20.02.2018  
8.45 ПРОЦЕДУРА О НАЧИНУ  ПРИЈАВЉИВАЊА

 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

 

18.09.2019  
8.46 ПРОЦЕДУРА О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНЕ И ПАСИВНЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ ПРОТИВ ТЕТАНУСА

 

 

15.03.2021  
8.47 Процедура о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности 28.03. 2023  

Тим за поливалентну патронажу

 9.1-3  Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама трудници и трудници са високоризичном трудноћом

9.2-3  Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама бабињари и новорођенчету

9.3-3  Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама

одојчету и одојчету под ризиком

9.4-3  Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама

за децу узраста 2 и 4 године

9.5-3  Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама

старијима од 65 година

9.6-3  Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама

оболелима од КВО

9.7-3  Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама

оболелима од малигних болести

9.8-3  Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама

оболелима од шећерне болести

9.9-3  Процедура о комуникацији ППС и изабраног лекара,Центра за социјални рад и других здравствених установа

9.10-3 Процедура за утврђивање потреба за патронажним посетама

оболелима од прогресивно нервно-мишићних обољења и особама са посебним потребама

9.11-3 Процедура за утврђивање потребе за здравствено-васпитним радом

9.12-3 Процедура за утврђивање потреба и обављање патронажне посете оболелима од ТБЦ

9.13-3 Процедура за процену потреба за упућивањем и комуникацији патронажне сестре и породице

9.14-3 Процедура патронажних посета

9.15  Процедура патрон. службе код сумње на насиље и занемаривање у породици

9.16  Процедура о организовању и одржавању акција патронажне службе

9.17  Процедура за обављање патронажне посете лицима старијим од 65 година

9.18  Процедура за обављање патронажне посете бабињари и новорођенчету

9.19  Процедура за обављање патронажне посете трудници

9.20  Процедура за обраду пупчаног патрљка-пупчане ране

9.21  Процедура здравствено-васпитног рада у школи и локалној заједници

9.22  Процедура о вођењу здравственог картона породице

9.23  Процедура патронажне службе код промене плана рада

9.24  Процедура за оцену здравствено-васпитног програма

9.25  Процедура патронажне службе у случају транспорта

9.26  Процедура за утврђивање потребе за здравствено-васпитним програмима

9.27  Процедура патронажне службе за подршку дојењу

9.28  Процедура патронажне службе у току трајања коронавируса(КОВИД 19)

9.29 Процедура за негу и исхрану новоређенчета КОВИД 19 позитивних мајки,у         кућној изолацији   

Тим за стоматолошку здравствену заштиту

10.1 Процедура о спровођењу стоматолошких прегледа,превенивних мера и здравствено васпитног рада у ССЗЗ
10.2 Процедура заливања фисура
10.3-2 Процедура о тријажи пацијената у ССЗЗ
10.4-2 Процедура за заказивање пацијената у ССЗЗ
10.5 Процедура за збрињавање хиних стања у ССЗЗ
10.6 Процедура за пружање прве помоћи код пацијената са отоком
10.7 Процедура за пружања прве помоћи код денталгија
10.8 Процедура пружања прве помоћи код пацијената са сублуксацијом темпоро мандибуларног зглоба
10.9 Процедура пружања прве помоћи код афти
10.10 Процедура пружања прве помоћи код херпетичног стоматита
10.11 Процедура пружања прве помоћи код крварења
10.12 Процедура пружања прве помоћи код алвеолита
10.13 Процедура у случају повреде сталних зуба и меких ткива код деце и одраслих
10.14 Процедура за опредељивање пацијената за изабраног стоматолога у ССЗЗ
10.15 Процедура збрињавања пацијената из приватних ординација
10.16 Процедура о интерној комуникацији ССЗЗ са службама у оквиру Дома здравља
10.17 Процедура о двосмерној комуникацији ССЗЗ са установама вишег новоа здравствене заштите
10.18 Процедура о упућивању пацијената у оквиру ССЗЗ
10.19 Процедура о промени изабраног лекара у ССЗЗ
10.20 Процедура у случају кад пацијент одбије предложену медицинску меру
10.21 Процедура за требовање лекова,санитетско потрошног материјала као и стоматолошког материјала у ССЗЗ
10.22 Процедура за адекватно складиштење и издавање лекова,санитетско потрошног као и стоматолошког материјала у ССЗЗ
10.23 Процедура о вођењу стоматолошког картона
10.24 Процедура за пријем особа са инвалидитетом У ССЗЗ
10.25 Процедура о поступку пријављивања примедби запослених на рад колега,сарадника и начелника у ССЗЗ
10.26 Процедура за рад у картотеци
10.27 Процедура превљења распореда за радне суботе,стоматолошке прегледе и хитна стања у ССЗЗ
10.28 Процедура упућивања пацијента из ССЗЗЗ  на стоматолошку радиолошку дијагностику у ССЗЗ ДЗ Алекинац
10.29 Процедура интраоралног метода радиографисања (рероалвеоларни снимак зуба) у ССЗЗ ДЗ Алeксинац
10.30 Процедура екстраоралног метода радиографисања (ортопански снимак темпоро-мандибуларног зглоба, вилица и зуба) у ССЗЗ ДЗ Алексинац
10.31 Процедура израде ретроалвеоларног снимка зуба у ССЗЗ ДЗ Алексинац
10.32 Процедура израде ортопанског снимка темпоро-мандибуларног зглоба, вилица и зуба у ССЗЗ ДЗ Алексинац
10.33 Процедура упућивања пацијента са инвалидитетом на стоматолошку радиолошку дијагностику ван ДЗ Алексинац
10.34 Процедура пружања услуге  стоматолошке радиолошке дијагностике у ССЗЗ ДЗ Алексинац пацијентима који долазе из приватних стоматолошких ординација
10.35 Процедура безбедног руковања рендген апаратима и пратећом опремом стоматолошке радиолошке дијагностике у ССЗЗ ДЗ Алексинац
10.36 Процедура процене стања опреме и усклађености са потребама у стоматолошкој радиолошкој дијагностици у ССЗЗ ДЗ Алексинац
10.37 Процедура спровођења мера заштите и безбедности пацијента и лица које обавља рад у зони јонизујућег зрачења у стоматолошкој радиолошкој дијагностици у СЗЗ ДЗ Алексинац
10.38 Процедура припреме пацијената за израду тоталне и парцијалне мобилне протезе
10.39 Процедура припреме пацијената за израду мобилног ортодонтског апарата
10.40 Процедура нумерације- обележавања отисака у протетици и ортодонцији
10.41 Процедура дезинфкције отисака у протетици и оротдонцији
10.42 Процедура за израду мобилног ортодонтског апарата
10.43 Процедура за транспорт отисака у протетици и ортодонцији
10.44 Процедура за израду тоталне и парцијалне протезе
10.45 Процедура за израду фиксног ортодонтског апарата
10.46 Процедура за одлагање борера, фреза, ножића и других оштрих предмета

Анализа упитника о задовољству корисника у 2022. години 

Анализу можете преузети ОВДЕ.

Анализа задовољства корисника стоматолошке здравствене заштите у 2022.години 

Анализу можете преузети ОВДЕ.

Анализа задовољства запослених у 2022. години

Анализу можете преузети ОВДЕ.

Анализа потреба корисника здравствених услуга у ДЗ Алексинац

Анализу можете преузети ОВДЕ.

 

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

План можете преузети ОВДЕ

 

Izrada sajta Tirien