ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА 7 СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАДатум објављивања вести:
Број прегледа: 1.307

На основу члана 8. Правилника о стручном усавршавању запослених радника Дома здравља Алексинац (у даљем тексту: Правилник), Плана стручног усавршавања Дома здравља Алексинац за  2023. годину и Мишљења Института за  јавно  здравље  Ниш број 02-530 од 07.03.2023. године, директор Дома  здравља  Алексинац, дана 09.03.2023. године, доноси одлуку о расписивању

Интерног огласа за упућивање на специјализацију

1.У складу са законским овлашћењима расписујем интерни оглас за упућивање на:

  • Специјализацију из опште медицине – 2 доктора медицине;
  • Специјализацију из ургентне медицине – 1 доктор медицине;
  • Специјализацију из педијатрије – 1 доктор медицине;
  • Специјализацију из гинекологије и акушерства – 1 доктор медицине;
  • Специјализацију из медицине рада – 1 доктор медицине;
  • Специјализацију из радиологије – 1 доктор медицине.

 

2.Кандидати који се пријаве на оглас морају да имају положен стручни испит.

3.Пријављени кандидати су у обавези да уз пријаву на оглас доставе следећу документацију:

–                Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету са просечном оценом;

–                Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

–                Потврду о радном стажу;

–                Фотокопију личне карте или очитану личну карту;

–                Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена;

–                Фотокопију страна индекса на којима се види добијена оцена из предмета који се бодују за специјализацију за коју конкуришу (приложити индекс на увид).

4.Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли.

Пријаве са потпуном документацијом достављају се општој и правној служби.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Избор кандидата вршиће се по критеријумима из Правилника о стручном усавршавању запослених радника Дома здравља Алексинац – ОВДЕ (просечна оцена на факултету, оцена из главног предмета из области специјализације за који кандидат конкурише, дужина студирања, године радног стажа и успешност у раду).

Директор задржава право да по овом огласу не додели неку од специјализација, као и да поништи овај оглас.

                                                                                                            Директор Дома здравља Алексинац
Др мед. Родољуб Живадиновић, спец.

КоментариDodaj Komentar

Izrada sajta Tirien