ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУДатум објављивања вести:
Број прегледа: 5.721

Након одлуке Владе Републике Србије и упутстава Министарства здравља, Дом здравља Алексинац морао је да спроведе процес утврђивања вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац. Менаџмент Дома здравља Алексинац нимало није срећан због доношења овакве одлуке у складу са добијеним упутствима, јер је заиста тешко оставити људе без посла, и суочити се са њиховим погледима и огорчењем.

 

На основу члана 192. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана 23. Статута Дома здравља Алексинац, а у складу са члановима 153-160, чланом 179. став 5. тачка 1. Закона о раду, Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 112-10600/2015 од 02.10.2015. године, Дописа Министарства здравља број 112-01-01028/2015-2 од 07.10.2015. године, Одлуке о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака запослених у Дому здравља Алексинац бр. 2512 од 18.11.2015. године, Правилника о процедури за утврђивање вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту бр. 2513 од 18.11.2015. године (ОВДЕ), Записника Комисије за рационализацију и утврђивање вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац бр. 2514 од 19.11.2015. године, Одлуке Комисије за рационализацију и утврђивање вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац бр. 2514-1 од 19.11.2015. године, у циљу утврђивања вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац дана 20.11.2015. године директор Дома здравља Алексинац доноси следећу:

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ ЗА ЧИЈИМ ЈЕ РАДОМ ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА

 

Као вишак запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац за чијим је радом престала потреба утврђују се следећи запослени:

  • Др стом. Драгана Бојовић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије
  • Др стом. Душан Остојића, доктор стоматологије
  • Др стом. Мирјана Живановић, специјалиста ортопедије вилица
  • Ивица Илић, зубни техничар
  • Зоран Недељковић, зубни техничар

 

Ова одлука је коначна.

 

О б р а з л о ж е њ е

1.

У Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац укупан број запослених у новембру месецу 2015.године је двадесетседам (27)запослених на неодређено време: дванаест доктора стоматологије (од којих су два лекара специјалисти опште стоматологије, три лекара специјалисти дечје и превентивне стоматологије, два лекара специјалисти ортопедије вилица, један лекар специјалиста стоматолошке протетике, и четири доктора стоматологије), једанаест стоматолошких сестара и четири зубна техничара.

2.

Основ за утврђивање вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац је Кадровски план Дома здравља Алексинац бр. 112-01-00952/39/2014-02 од 6. августа 2014. године (достављен 22. октобра 2014. године, заведен под бројем 2105), а потврђен и допуњен структуром запослених 16. новембра 2015. године. Према наведеном кадровском плану број запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац, који обављају здравствене послове за потребе обавезног здравственог осигурања износи двадесетдва (22) и предвиђена је следећа кадровска структура:

–          дечја и превентивна стоматологија: шест (6) доктора стоматологије или специјалиста дечје и превентивне стоматологије, и осам (8) стоматолошких сестара ВСС/ССС

–          ортопедија вилица: један (1) доктор специјалиста ортопедије вилица, једна (1) стоматолошка сестра ВСС/ССС, и два (2) зубна техничара ВСС/ССС

–          општа стоматологија: два (2) доктора стоматологије или специјалиста опште стоматологије, и две (2) стоматолошке сестре ВСС/ССС

 

3.

У циљу утврђивања вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац извршена је измена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака запослених у Дому здравља Алексинац, сходно Кадровском плану.

У циљу рационализације, утврђивања вишка запослених и установљавања напред наведеног броја извршилаца у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац, смањује се број запослених са двадесетседам (27) запослених на неодређено време на двадесетдва (22) запослена на неодређено време.

На основу напред наведеног, утврђено је да је вишак 5 запослених: и то 3 доктора (1 доктор стоматологије, односно специјалиста који ради дечју и превентивну стоматологију, 1 доктор стоматологије, односно специјалиста који ради општу стоматологију и 1 специјалиста ортопедије вилица) и 2 зубна техничара.

4.

На основу анкетирања запослених у процесу решавања вишка запослених у Служби стоматолошке здравствене заштите Дома здравља Алексинац бр. 2725 од 12.11.2015. године, спроведеног поступка и Записника са састанка Комисије за рационализацију и утврђивање вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Алексинац бр. 2514 од 19.11.2015. године, формиране Одлуком директора Дома здравља Алексинац бр. 2508 од 18.11.2015. године, а у складу са Правилником о процедури за утврђивање вишка запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту бр. 2513 од 18.11.2015. године, применом критеријума и с обзиром да полазећи од потребе процеса рада да код послодавца нема могућности да се запосленом обезбеди преквалификација, као ни доквалификација, нити рад код другог послодавца, донета је Одлука о решавању вишка запослених и утврђено је да су вишак следећи запослени, које директор Дома здравља Алексинац овом Одлуком проглашава вишком запослених:

  1. Др стом. Драгану Бојовић, специјалисту дечје и превентивне стоматологије, са навршене 33 године радног стажа на дан 31.12.2015. године код последњег послодавца,

која се Анкетом определила да буде проглашена вишком запослених,

  1. Др стом. Душана Остојића, доктора стоматологије, са навршених 8 година радног стажа на дан 31.12.2015. године код последњег послодавца,
  2. Др стом. Мирјану Живановић, специјалисту ортопедије вилица, са навршених 16 година радног стажа на дан 31.12.2015. године код последњег послодавца,
  3. Ивицу Илића, зубног техничара, са навршених 35 година радног стажа на дан 31.12.2015. године код последњег послодавца и
  4. Зорана Недељковића, зубног техничара, са навршених 38 година радног стажа на дан 31.12.2015. године код последњег послодавца,

који (2-5) након бодовања и рангирања имају најмањи број бодова у оквиру група.

5.

           Запосленима који су проглашени вишком запослених биће отказан Уговор о раду закључно са 31.12.2015. године, по исплати отпремнине. Послодавац је дужан да пре отказа Уговора о раду, у смислу члана 179. став 5. тачка 1. Закона о раду, запосленом исплати отпремнину у складу са чланом 158. и чланом 159. Закона о раду.

Висина отпремнине из претходног става не може бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину. За утврђивање висине отпремнине рачуна се и време проведено у радном односу код послодавца претходника у случају статусне промене и промене послодавца у смислу члана 147. Закона о раду, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом.

6.

Запосленима који буду проглашени вишком запослених биће исплаћене све заостале неисплаћене зараде, накнаде зараде и друга примања које су запослени остварили до дана престанка радног односа а у складу са чланом 186. Закона о раду, као и права на новчану накнаду у трајању до 24 месеца код Националне службе за запошљавање у складу са чланом 72. став 3. Закона о запошљавању, уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, недостаје до две године, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Запослени који буду проглашени вишком запослених имају право да се пријаве Националној служби за запошљавање најкасније у року од 30 дана од престанка радног односа, ради остваривања права по основу незапослености.

Истовремено, именовани су у обавези да у целости измире износ дуга који имају према Дому здравља Алексинац, као и према организацији синдиката чији су они чланови.

Запослени ће до 31.12.2015. године искористити годишњи одмор за 2015. годину у целости, сходно решењу о коришћењу годишњег одмора.

 

 

Директор Дома здравља Алексинац,

Др мед. Родољуб Живадиновић, спец. епидемиологије

_______________________________

 

 

 

 

КоментариDodaj Komentar

Izrada sajta Tirien