ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦДатум објављивања вести:
Број прегледа: 2.063

На основу чл. 130, 132. и 133. Закона о здравственој заштити, чл. 19, 20. и 21. Статута Дома здравља Алексинац и Одлуке Управног одбора број 51-3/19 од 18.01.2019. године, расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора Дома здравља Алексинац на мандатни период од 4 године.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 

За директора Дома здравља може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове:

 • да је доктор медицине или доктор медицине специјалиста из гране медицине која је из делатности Дома здравља, или доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста из гране стоматологије која је из делатности Дома здравља, да  има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите након положеног стручног испита од којих најмање три године на пословима руковођења у здравственој установи, или
 • да је дипломирани правник или дипломирани економиста или лице са завршеним факултетом организационих наука, да има завршену едукацију из области здравственог менаџмента, да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите од којих најмање три године на пословима руковођења у здравственој установи.

 

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс подносе следеће доказе о испуњености услова:

 1. Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету;
 2. Оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту за кандидате здравствене струке;
 3. Оверену фотокопију доказа о завршеној едукацији из здравственог менаџмента, уколико се ради о кандидату немедицинске струке;
 4. Извод из матичне књиге рођених;
 5. Уверење о држављанству;
 6. Доказ о радном стажу у области здравствене заштите;
 7. Доказ о радном стажу на пословима руковођења;
 8. Доказ да није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање функције, односно да правоснажном судском одлуком није осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције директора Дома здравља Алексинац, издат од стране надлежног органа;
 9. Радну биографију са адресом и контакт телефоном.

Конкурс ће бити објављен на сајту Министарства здравља РС, сајту Дома здравља Алексинац, дневном листу „Политика“ и недељном листу „Послови“.

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“, закључно до 14,00 часова.

Пријаву за конкурс за потребном документацијом о испуњености услова доставити на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, Алексинац, са назнаком: „Конкурс за директора, не отварати.“

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

Председник Управног одбора

Драгослав Живадиновић

КоментариDodaj Komentar

Izrada sajta Tirien